Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа
Дугаар Нэр Огноо Татах
1 Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн эсрэг хамтдаа тэмцье /Видео 1/ 2015-02-08
2 Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн эсрэг хамтдаа тэмцье /Видео 2/ 2016-02-08
3 Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн эсрэг хамтдаа тэмцье /Видео 3/ 2017-02-08
4 Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн эсрэг хамтдаа тэмцье /Видео 4/ 2018-02-08
5 Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн эсрэг хамтдаа тэмцье /Видео 5/ 2019-02-08
6 Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн эсрэг хамтдаа тэмцье /Видео 5/ 2020-02-08
7 Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн эсрэг хамтдаа тэмцье /Видео 6/ 2021-02-08
8 БОАЖЯ-НЫ 2022 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2022-02-08
9 АТГ-т 2/15-ны дотор хөрөнгө, орлогоо мэдүүлэх заавар 2022-04-26
10 АТГ-т 2/15-ны дотор хөрөнгө, орлогоо мэдүүлэх 2022-04-26