Татах
Амьтныг сэргээн нутагшуулах зөвшөөрөл Байхгүй 2023-04-20 Татах
Амьтан тэдгээрийн гаралтай эд зүйлийг экспортлох, импортлох Байхгүй 2023-04-20 Татах
Ан, амьтны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх Байхгүй 2023-04-20 Татах
Аюултай хог хаягдлыг тээвэрлэх, цуглуулах, хадгалах, дахин боловсруулах, устгах, экспортлох үйл ажиллагаа эрхлэх Байхгүй 2023-04-20 Татах
Байгаль орчны аудит хийх Байхгүй 2023-04-20 Татах
Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх Байхгүй 2023-04-20 Татах
Газрын хэвлийн нөхөн сэргээлт хийх мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх Байхгүй 2023-04-20 Татах
Нэн ховор амьтныг эрдэм шинжилгээний ажил гүйцэтгэх зориулалтаар агнах, барих Байхгүй 2023-04-20 Татах
Озон задалдаг бодис болон бусад орлуулах бодис агуулсан бүтээгдэхүүн, тоног төхөөрөмжийг импортлох, худалдах, ашиглах Байхгүй 2023-04-20 Татах
Озон задалдаг бодис болон бусад орлуулах бодисыг импортлох, худалдах ашиглах Байхгүй 2023-04-20 Татах