Татах
Үндэсний зохицуулагч нарыг шинэчлэн томилох тухай, 2023.05.04, А/145 Сайдын тушаалууд 2023-05-25 Татах
Хяналт шалгалтад хамрагдах объектын жагсаалт батлах тухай Сайдын тушаалууд 2023-04-12 Татах
2023.03.17-ны А/70 тушаал "Бугын эвэр түүж бэлтгэхийг түр хугацаагаар хориглох тухай" Сайдын тушаалууд 2023-03-20 Татах
2022.02.28 А49 - Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний тухай Сайдын тушаалууд 2022-03-01 Татах
2022 онд ойгоос бэлтгэх модны дээд хязгаар батлах тухай А/217 Сайдын тушаалууд 2021-08-10 Татах
Байгалийн ургамал ашиглах дээд хэмжээ тогтоох тухай А/136 Сайдын тушаалууд 2021-06-10 Татах
Ой, хээрийн түймрээс урьдчилсан сэргийлэх, хамгаалах ажлыг эрчимжүүлэх тухай А/76 Сайдын тушаалууд 2021-03-09 Татах
Тусгай хамгаалалтай газар нутгийн менежментийн төлөвлөгөөний арга зүй батлах тухай А/16 Сайдын тушаалууд 2021-01-22 Татах
Тусгай хамгаалалтай газар нутгийн менежментийн төлөвлөгөөний арга зүй батлах тухай" А/16 - Тусгай хамгаалалтай газар нутгийн менежментийн төлөвлөгөөний арга зүй Сайдын тушаалууд 2021-01-22 Татах
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, аж ахуй нэгж, байгууллагуудад БОАЖСайдын “Нөхөн сэргээлтийн ажлыг эрчимжүүлэх тухай” 01/190 тоот албан бичиг Сайдын тушаалууд 2021-01-19 Татах
Төрөл